Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

  • İç Denetim Nedir?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde, doğrudan üst yöneticiye (üniversitelerde rektöre) bağlı olarak iç denetim faaliyetinin kurulması öngörülmüştür.

İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç denetim, mali denetim, uygunluk denetimi, performans denetimi, sistem denetimi ve bilgi teknolojileri denetimlerini kapsar. Denetim sonucu elde edilen verilerle; kurumda etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına, üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına, varlıkların korunup korunmadığına, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair güvence sağlanır.

  • İç Denetimin özellikleri

- İç denetim, sertifikalı iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir.

- İç denetim, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun koordinasyon ve rehberliğinde Kurul tarafından belirlenen genel kabul görmüş standartlara göre gerçekleştirilir.

- İç denetim, iç denetim birimi tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından onaylanan risk odaklı denetim plan ve programlarına göre yapılır.

- İç denetim sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir.

- İç denetim faaliyeti fonksiyonel bağımsızlık ilkesine uygun olarak yürütülür.

- İç denetim, mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.